خانه

وقتی‌راه میروم،وقتی کتاب میخوانم،وقتی میشنوم،وقتی میبینم،همزمان با خودم حرف میزنم،اینجامیتوانم مونولگهای خودم را منتشر کنم.

ازکسب وکار و تجربه هایم درکسب وکارمینویسم ،ازتوسعه ی فردی مینویسم ،از یادگیری مینویسم و از تجربه های ذهنی خودم.

داستانهای خیلی خیلی کوتاه خودم را هم اینجا منتشر میکنم .برای این داستانهادرنظرداشتم سایت دیگری داشته باشم و در آنجا اینها را منتشر کنم .اما آخرسر بامشورت دوستانم تصمیم گرفتم آنها را همین جا منتشر کنم تا اینکه شایدبارسیدن آنهابه تعدادی خیلی بیشتر(شاید سیصد عنوان)برایشان خانه ای مستقل تهیه کنم.

مسلمامطالب این سایت درفضای ذهنی من شکل گرفته و به نگارش درآمده اند.درست یاغلط بودن آنها نیز در همان فضا قابل بررسی است.این فضا هر لحظه در حال تغییر است و اصراربردرست بودن مطالب به معنای انکار تغییر است.

 اما اگر خواندن آنها بتواند تجربه ی جدیدی برای خواننده خلق کند ،خوشحالی من را به همراه خواهد داشت.