مروری برکتاب 90روز نخست یک مدیر (خودتان را توانمندسازید(3))

توضح کاملا ضروری

«کلیه جملات این پست عینا از کتاب 90 روز نخست یک مدیر در اینجا نوشته شده است.این کتاب در متمم معرفی شده است . ده چالش کلیدی در این کتاب در ارتباط با انتقال از شغل قدیم به شغل جدید مطرح میشود و من در این پست،پست قبلی و پست قبل از آن به خلاصه ی اولین آنها پرداخته ام .»اگر قبلا این کتاب را مطالعه نکرده اید بهتر است ابتدا پستهای اشاره شده را مطالعه کنید.

اکنون رتبه بندی انجام شده را از جدول ارزیابی اولویتهای مشکل به خانه های متناظر در جدول اولویتها برای مشکلات و وظایف سازمانی منتقل نمایید.سپس جمع سه ستون و پنج ردیف را محاسبه کنید.

جمع کل ستون بیانگر ترجیحات شما در میان مشکلات فنی ،سیاسی و فرهنگی است.مشکلات فنی،شامل راهبردها،بازارها،فن آوریها و فرآیندها،مشکلات سیاسی مربوط به قدرت و سیاست درسازمان و مشکلات فرهنگی شامل ارزشها،هنجارهاو مفرضات راهنما میباشد.

اگرمجموع یکی از ستونها به نحو قابل ملاحظه ای از باقی کمتر بود،نشان دهنده نقطه ضعف بالقوه ای برای شما خواهد بود.به عنوان مثال اگر نمره شما در بخش فنی بالاودر بخش فرهنگی یا سیاسی پایین بود،شمادرمعرض خطرچشم پوشی کردن از جنبه های انسانی در معادلات سازمانی میباشید.

جمع کل ردیفها بیانگر اولویتهای شما برای وظایف(کارویژه های)مختلف کسب و کار خواهدبود.کسب امتیاز پایین در هریک از ردیفها نشان میدهدکه شما ترجیح میدهیدبا مشکلات موجود درآن منطقه وظیفه ای درگیر نشوید.

نتایج این تمرین تشخیصی،میبایست به شمادرپاسخ دادن به این سوالات کمک کند:

علاقه دارید تادرچه حوزه هایی به حل مساله بپردازید؟

درچه حوزه هایی شما حداقل اشتیاق رابرای حل مشکلات دارید؟

نقاط بالقوه آسیب پذیری شمادر موقعیت های جدیدتان چیست؟

شما میتوانید کارهای زیادی رابرای جبران آسیب پذیری هایتان انجام دهید.سه ابزارپایه ای عبارتنداز :انضباط شخصی،ایجادتیم،و بهره گیری ازمشاوره.

 

مراقب نقاط قوت خودباشید

هرنقطه قوتی مشکلات خودرابه دنبال دارد.ویژگی هایی که تاکنون باعث موفقیت شما شده اند میتوانند در نقش جدید به عنوان نقاط ضعف شمابه حساب آیند.

چگونگی یادگرفتن رادوباره بیاموزید

ممکن است زمان زیادی به طول بیانجامد تاشما باچنین شیب منحنی یادگیری روبروشوید.«ناگهان متوجه شدم که هیچ نمی دانستم»یک تصور مشترک میان رهبرانی است که در حال انتقال هستند.

بایدخیلی سریع چیزهای زیادی رایادبگیرید.پس از شروع،یادگیری مجدد میتواندباعث برانگیخته شدن احساسات کهنه و نامطلوب و دلسردی ناشی ازبی کفایتی و آسیب پذیری درشما شود،به خصوص اگر باهرگونه موانع اولیه ای روبرو باشید.ممکن است هنگامی که اعتماد به نفس کمتری داریدمرتب خودتان رابه صورت ذهنی مورد بازبینی قراردهید.ممکن است شما برای اولین باردرطول سالیان،اشتباهات زودهنگام و تجربیات ناموفقی داشته باشید.پس این وضعیت باعث میشود تاشمابه صورت ناخودآگاه تمایل به چیزهایی پیدا کنیدکه در آنها احساس شایستگی بیشتری میکنیدو همچنین به طرف افرادی بروید که خودباوری شماراتقویت می کنند.چالشهای جدید همراه باترس از بی کفایتی میتوانند سبب ایجاد یک چرخه معیوب انکار و مقاومت شوند.همان طور که کریس آرجریس در مقاله ای تحت عنوان «به افرادباهوش بیاموزید چگونه یاد بگیرند»در مجله ی بررسهای کسب و کار هاروارداشاره کرده است:

«از آنجا که بسیاری از متخصصان درکارهایی که انجام میدهندتقریباهمیشه موفق هستند،به ندرت شکست را تجربه میکنندو از آنجایی که به ندرت شکست میخورند هیچگاه نمی آموزندکه چگونه از شکست ها درس بگیرند.بنابراین هرزمان که استراتژی آنها پیش نمی رود،موضع دفاعی گرفته و سرزنششان رامتوجه هرکسی جزخودشان میکنندبه طور خلاصه،توانایی آن ها برای یادگیری دقیقا در زمانی که بیشترین نیازرابه آن دارند تعطیل میشود»

بگذارید باصراحت بگویم،میتوانید تصمیم بگیریدکه یادبگیریدو یا میتوانیدشکننده باشیدو شکست بخورید.انکارو حالت تدافعی عوامل ایجادکننده یک فاجعه هستند.

مراقب افرادی که میخواهندشماراعقب نگه دارندباشید

بعضی افرادبه صورت آگاهانه یا ناآگاهانه نمی خواهندشما پیشرفت کنید.شاید رئیس قدیمی شما نمی خواهد به شما اجازه رفتن بدهد.دوستان ممکن است دوست نداشته باشندرابطه شان با شما تغییرکنداما این تغییر ضرورت داردهرچه زودترآنرا قبول کنید و به دیگران درقبول آن کمک کنید.اگر ارتقا پیدا کنیدو مسئول سرپرستی کسانی شوید که زمانی همکار شما بوده اند،بعضی ممکن است حسادت کنند.این مساله نیازمند گذشت زمان است اما انتظار به چالش کشیدن زودهنگام اقتدارخودراداشته باشیدو برنامه ای برای بررخوردقاطه و منصفانه با آنهادر نظربگیریداگر هرچه زودتر محدودیتهایی ایجادنکنید به زودی پشیمان خواهیدشد.واداشتن دیگران به پذیرش ارتقای شما به عنوان بخشی از پیشرفت محسوب میشود.

چک لیست تسریع

1-چه چیزی تابه حال سبب موفقیت شما درشغل تان شده است؟آیا می توانید درموقعیت جدیدصرفا باتکیه برهمان نقاط قوت موفق شوید؟اگرنه،مهارتهای حیاتی که نیازبه توسعه آنها دارید چیست؟

2-آیا جنبه هایی از شغل شماوجود داردکه برای موفقیت حیاتی هستند اما برروی آنها تمرکزندارید؟چرا این مورد وجوددارد؟چگونه میتوانیدنقاط کور بالقوه خودراجبران کنید؟

3-چگونه مطمئن خواهیدشدکه خیزش ذهنی لازم برای انتقال به موقعیت جدیدرا انجام داده اید؟از چه کسانی ممکن است دراین باره مشورت راهنمایی بگیرید؟چه فعالیتهای دیگری ممکن است به شما دراین باره کمک کند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *