نوشتن بدون خودسانسوری ، انتشار دوراز تیغ سانسور

لینک دانلود نسخه الکترونیکی کتاب جدید جواد سعیدی پور با نام “خاکستری که برآن نشسته ایم “(طرحها و داستانهای خیلی کوتاه).

«برای اینکه بگوییم آخرش هم خبری نیست ،لازم نیست زیاد وقت همدیگر را بگیریم»

 

مروری برکتاب 90روز نخست یک مدیر (خودتان را توانمندسازید(3))

توضح کاملا ضروری

«کلیه جملات این پست عینا از کتاب 90 روز نخست یک مدیر در اینجا نوشته شده است.این کتاب در متمم معرفی شده است . ده چالش کلیدی در این کتاب در ارتباط با انتقال از شغل قدیم به شغل جدید مطرح میشود و من در این پست،پست قبلی و پست قبل از آن به خلاصه ی اولین آنها پرداخته ام .»اگر قبلا این کتاب را مطالعه نکرده اید بهتر است ابتدا پستهای اشاره شده را مطالعه کنید.

اکنون رتبه بندی انجام شده را از جدول ارزیابی اولویتهای مشکل به خانه های متناظر در جدول اولویتها برای مشکلات و وظایف سازمانی منتقل نمایید.سپس جمع سه ستون و پنج ردیف را محاسبه کنید.

جمع کل ستون بیانگر ترجیحات شما در میان مشکلات فنی ،سیاسی و فرهنگی است.مشکلات فنی،شامل راهبردها،بازارها،فن آوریها و فرآیندها،مشکلات سیاسی مربوط به قدرت و سیاست درسازمان و مشکلات فرهنگی شامل ارزشها،هنجارهاو مفرضات راهنما میباشد.

اگرمجموع یکی از ستونها به نحو قابل ملاحظه ای از باقی کمتر بود،نشان دهنده نقطه ضعف بالقوه ای برای شما خواهد بود.به عنوان مثال اگر نمره شما در بخش فنی بالاودر بخش فرهنگی یا سیاسی پایین بود،شمادرمعرض خطرچشم پوشی کردن از جنبه های انسانی در معادلات سازمانی میباشید.

جمع کل ردیفها بیانگر اولویتهای شما برای وظایف(کارویژه های)مختلف کسب و کار خواهدبود.کسب امتیاز پایین در هریک از ردیفها نشان میدهدکه شما ترجیح میدهیدبا مشکلات موجود درآن منطقه وظیفه ای درگیر نشوید.

نتایج این تمرین تشخیصی،میبایست به شمادرپاسخ دادن به این سوالات کمک کند:

علاقه دارید تادرچه حوزه هایی به حل مساله بپردازید؟

درچه حوزه هایی شما حداقل اشتیاق رابرای حل مشکلات دارید؟

نقاط بالقوه آسیب پذیری شمادر موقعیت های جدیدتان چیست؟

شما میتوانید کارهای زیادی رابرای جبران آسیب پذیری هایتان انجام دهید.سه ابزارپایه ای عبارتنداز :انضباط شخصی،ایجادتیم،و بهره گیری ازمشاوره.

 

مراقب نقاط قوت خودباشید

هرنقطه قوتی مشکلات خودرابه دنبال دارد.ویژگی هایی که تاکنون باعث موفقیت شما شده اند میتوانند در نقش جدید به عنوان نقاط ضعف شمابه حساب آیند.

چگونگی یادگرفتن رادوباره بیاموزید

ممکن است زمان زیادی به طول بیانجامد تاشما باچنین شیب منحنی یادگیری روبروشوید.«ناگهان متوجه شدم که هیچ نمی دانستم»یک تصور مشترک میان رهبرانی است که در حال انتقال هستند.

بایدخیلی سریع چیزهای زیادی رایادبگیرید.پس از شروع،یادگیری مجدد میتواندباعث برانگیخته شدن احساسات کهنه و نامطلوب و دلسردی ناشی ازبی کفایتی و آسیب پذیری درشما شود،به خصوص اگر باهرگونه موانع اولیه ای روبرو باشید.ممکن است هنگامی که اعتماد به نفس کمتری داریدمرتب خودتان رابه صورت ذهنی مورد بازبینی قراردهید.ممکن است شما برای اولین باردرطول سالیان،اشتباهات زودهنگام و تجربیات ناموفقی داشته باشید.پس این وضعیت باعث میشود تاشمابه صورت ناخودآگاه تمایل به چیزهایی پیدا کنیدکه در آنها احساس شایستگی بیشتری میکنیدو همچنین به طرف افرادی بروید که خودباوری شماراتقویت می کنند.چالشهای جدید همراه باترس از بی کفایتی میتوانند سبب ایجاد یک چرخه معیوب انکار و مقاومت شوند.همان طور که کریس آرجریس در مقاله ای تحت عنوان «به افرادباهوش بیاموزید چگونه یاد بگیرند»در مجله ی بررسهای کسب و کار هاروارداشاره کرده است:

«از آنجا که بسیاری از متخصصان درکارهایی که انجام میدهندتقریباهمیشه موفق هستند،به ندرت شکست را تجربه میکنندو از آنجایی که به ندرت شکست میخورند هیچگاه نمی آموزندکه چگونه از شکست ها درس بگیرند.بنابراین هرزمان که استراتژی آنها پیش نمی رود،موضع دفاعی گرفته و سرزنششان رامتوجه هرکسی جزخودشان میکنندبه طور خلاصه،توانایی آن ها برای یادگیری دقیقا در زمانی که بیشترین نیازرابه آن دارند تعطیل میشود»

بگذارید باصراحت بگویم،میتوانید تصمیم بگیریدکه یادبگیریدو یا میتوانیدشکننده باشیدو شکست بخورید.انکارو حالت تدافعی عوامل ایجادکننده یک فاجعه هستند.

مراقب افرادی که میخواهندشماراعقب نگه دارندباشید

بعضی افرادبه صورت آگاهانه یا ناآگاهانه نمی خواهندشما پیشرفت کنید.شاید رئیس قدیمی شما نمی خواهد به شما اجازه رفتن بدهد.دوستان ممکن است دوست نداشته باشندرابطه شان با شما تغییرکنداما این تغییر ضرورت داردهرچه زودترآنرا قبول کنید و به دیگران درقبول آن کمک کنید.اگر ارتقا پیدا کنیدو مسئول سرپرستی کسانی شوید که زمانی همکار شما بوده اند،بعضی ممکن است حسادت کنند.این مساله نیازمند گذشت زمان است اما انتظار به چالش کشیدن زودهنگام اقتدارخودراداشته باشیدو برنامه ای برای بررخوردقاطه و منصفانه با آنهادر نظربگیریداگر هرچه زودتر محدودیتهایی ایجادنکنید به زودی پشیمان خواهیدشد.واداشتن دیگران به پذیرش ارتقای شما به عنوان بخشی از پیشرفت محسوب میشود.

چک لیست تسریع

1-چه چیزی تابه حال سبب موفقیت شما درشغل تان شده است؟آیا می توانید درموقعیت جدیدصرفا باتکیه برهمان نقاط قوت موفق شوید؟اگرنه،مهارتهای حیاتی که نیازبه توسعه آنها دارید چیست؟

2-آیا جنبه هایی از شغل شماوجود داردکه برای موفقیت حیاتی هستند اما برروی آنها تمرکزندارید؟چرا این مورد وجوددارد؟چگونه میتوانیدنقاط کور بالقوه خودراجبران کنید؟

3-چگونه مطمئن خواهیدشدکه خیزش ذهنی لازم برای انتقال به موقعیت جدیدرا انجام داده اید؟از چه کسانی ممکن است دراین باره مشورت راهنمایی بگیرید؟چه فعالیتهای دیگری ممکن است به شما دراین باره کمک کند؟

مروری برکتاب 90روز نخست یک مدیر (خودتان را توانمندسازید(2))

توضح کاملا ضروری

«کلیه جملات این پست عینا از کتاب 90 روز نخست یک مدیر در اینجا نوشته شده است.این کتاب در متمم معرفی شده است . ده چالش کلیدی در این کتاب در ارتباط با انتقال از شغل قدیم به شغل جدید مطرح میشود و من در این پست،پست قبلی و پست بعدی به خلاصه ی اولین آنها میپردازم .»

نقاط آسیب پذیری خودرا ارزیابی کنید

یه شما شغل جدیدی پیشنهاد شده است، چون آنها که شمارا استخدام کرده اندبراین گمانند که شما مهارتهای لازم جهت کسب موفقیت را داریدو احتمالا موفق خواهیدشد.اما تکیه بیش از حدبر آنچه که پیش از این سبب موفقیت شما شده میتواند نتایج بسیار بدی به دنبال داشته باشد.همان طور که یکی از مدیران ارشداجرایی بیان داشته :«هرکسی اصراردارددر سطحی پایین تر از سمتی که اکنون در آن قرارداردکارکند.شما نیاز داریدبا مهارت متناسب با جایگاهی که هم اکنون هستیدکار کنید ،نه جایگاهی که پیش ازاین بوده اید.»

یکی ازراههای ارزیابی دقیق آسیب پذرییتان،ارزیابی اولویت مشکلات شماست(انواع مشکلاتی که به طور طبیعی به آنهاتمایل دارید)هرکسی تمایل دارد بعضی کارها را بیشتر از بقیه کارها انجام دهد.تمایل شما احتمالابر انتخاب کارهایی است که در آنها بیشتر میتوانیداعمال مورد علاقه خودرا انجام دهید.در نتیجه شما درآن مهارتها به کمال خواهید رسیدووقتی میتوانید مشکلی رادراین حیطه حل کنید،احساس شایستگی کرده و این سبب تقویت این چرخه خواهدشد.این الگو نظیر این است که تنها دست راست خودراتقویت کرده و دست چپ را رها کنید.اما ریسکی که وجوددارد ایجاد عدم توازنی است که در موقعیتهایی که موفقیت درآن به  هردوجنبه بستگپی دارد،شمارا آسیب پذیرخواهدساخت.

جدول ارزیابی اولویتهای مشکل ،ابزار ساده ای برای ارزیابی عملکرد شمادر انواع مختلف مشکلات کسب و کارمی باشد.هر خانه ای رابه واسطه ی ارزیابی علایق ذاتی خود در حل مشکلات در زمینه مورد سئوال پر کنید.

به عنوان مثال در سلول نخست از خودتان بپرسید چه میزان علاقه داریددر سیستم های ارزیابی و پاداش کارکنید؟این یک سئوال مقایسه ای نیست،این علاقه را بادیگران مقایسه نکنید.هریک از علایق خودرا به صورت جداگانه در هرنوع مشکلات در مقیاس 1 (اصلا) تا 10 (خیلی زیاد)رتبه بندی کنید.به خاطرداشته باشید که شمادر حال پرسش در مورد علایق ذاتی خود و نه مهارتها و تجربییاتتان هستید.

این مطلب ادامه دارد.

مروری برکتاب 90روز نخست یک مدیر (خودتان را توانمندسازید(1))

توضح کاملا ضروری

«کلیه جملات این پست عینا از کتاب 90 روز نخست یک مدیر در اینجا نوشته شده است.این کتاب در متمم هم معرفی شده است . ده چالش کلیدی در این کتاب در ارتباط با انتقال از شغل قدیم به شغل جدید مطرح میشود و من در این پست و دو پست بعدی به خلاصه ی اولین آنها میپردازم.»

یک اشتباه، باور این است که شما در شغل جدید خود به واسطه ادامه ی آنچه در شغل قبلی تان انجام می دادید موفق خواهید شد.«آن ها مرا به علت مهارت و موفقیت هایم در این شغل قرارداده اند»و این استدلال چنین ادامه میباید که:«پس این همان چیزی است که آنهااز من انتظار دارندتا انجام بدهم»این طرزفکر مخرب است،چرا که به نظرمیرسدانجام دادن آنچه شما میدانید چگونه است و اجتناب از آنچه نمی توانید انجام دهید،تنها برای مدتی جواب میدهد.

خودتان را ارتقادهید

شما چگونه میتوانید از این دام اجتناب کنید؟چگونه میتوانید برای پذیرفتن چالشهای موقعیت جدید خودآماده باشید؟این بخش بعضی اصول پایه ای رابرای آمادگی روحی جهت موقعیت جدیدتان ارائه میدهد.

ایجاد یک نقطه سربه سر

حرکت از یک موقعیت به موقعیت دیگر،معمولا در فضایی مبهم اتفاق می افتد.شمابه ندرت پیش ار آنکه وارد یک جدید شوید، اطلاعات زیادی به دست می آورید.شما دریک معضل برای پایان دادن به کار قدیم خود همزمان با تلاش برای تسخیر کار جدید گرفتار میشوید.

ارآنجا که نمیتوانید انتقالی واضح در مسئولیتهای شغلی داشته باشید،لازم است که خودتان رابرای انتقال به صورت ذهنی آماده کنید.یک زمان خاص،مانند تعطیلات آخر هفته را انتخاب کنیدو تصور نمایید در کار ارتقای مرتبه پیدا کرده اید.به صورت آگاهانه ای برای رفتن از شغل قدیم و پذیرش شغل جدید تفکرکنید.زمانی را برای جشن گرفتن این جابه جایی ،حتی به صورت غیررسمی با خانواده و دوستان خود اختصاص دهید.هر آنچه را که سبب تغییرحالت ذهنی شمابرای تغییرمی شود انجام دهید.

دویدن از لحظه شلیک گلوله

انتقال شما از لحظه ای آغاز می شود که متوجه میشوید برای یک کار جدید در نظرگرفته شده اید.این روند تقریبا 90روز پس از آنکه شغل جدیدتان آغاز کردیدبه پایان میرسد.

مراحل کلیدی انتقال

یک چارچوب زمانی سه ماهه قانون سخت و غیرقابل انعطافی نیست،این موضوع بستگی به آن دارد که شما درحال ورود به چه نوع موقعیتهایی هستید.با این حال شما باید 90روز را به عنوان یک سنگ نشان برای برنامه ریزی اهداف خود انتخاب کنید.صرف نظر از اینکه چقدر زمان راصرف آماده سازی خود میکنیدبرنامه ریزی کنید که تا یک سنگ نشان خاص قصد اجرای انجام چه کارهایی را دارید.شما احتمالا زمان زیادی نخواهید داشت،اما حتی چندساعت برنامه ریزی پیش از شروع بسیار موثرخواهدبود.با فکرکردن پیرامون اولین روز کاری تان شروع کنید.تاآخر روزکاری چه کارهایی میخواهید انجام دهید؟سپس به اولین هفته فکر کنیدسپس بروی پایان اولین ماه ،دومین ماه و سومین ماه تمرکز کنید.این برنامه ها ناقص خواهندبود،اما عمل ساده برنامه ریزی به شما کمک میکند ذهن خود را شفاف کنید.

این مطلب ادامه دارد.