بعدازخواندن بسوزان

«خیلی منتطرت شدم.»

اینو مینویسم به این علت که فکر نکنی،تهدیدم جدی بود،وقتی گفتم:«میخوام برای همیشه از پیشت برم.»میبینی که الان برگشتم و بعد از چندساعت انتظار، دارم برات نامه مینویسم.هنوز یه روزهم نشده ازرفتنم.

تو،هم، تهدید کردی که خونه نمی مونی.

هردوتامون مقصریم.

این طورکه معلومه،بعد ازرفتن من،خونه نموندی.

رسیدی خونه زنگ بزن تا برگردم .الان ساعت ده شب شده .من منتظر تلفنت هستم .نمی خواد بدونی کجا رفتم و کجام .همینکه تلفن بزنی برمیگردم. هروقت شب هم که رسیدی زنگ بزن.حتی فردا ،پس فردا ،فقط بهم زنگ بزن.میدونم که میای.

سری پیش هم که بحثمون شد و تو از خونه رفتی بیرون، نصفه شب بود که برگشتی.یادمه مثل الان،اون موقع هم، باد میومد.این نامه رو مینویسم و میرم.نمیتونم این ثانیه هارو اینجا تحمل کنم.پس زودتر بهم تلفن بزن.

میام وهمه چیز رو باهم از اول با هم شروع میکنیم.

میخوام بازهم دوست داشته باشم.

مرد خریدار گفت :ببخشید آقا،نمی خواستم ناراحتتون کنم. گفتم شاید کاغذ مهمی باشه که دادم بهتون بخونیدش .افتاده بود پشت میزآرایش .هنوز هم میخواهید وسایلتون رو بفروشید ؟

مردگفت:

«آره همه چیزرو ببر.»

 

شاهد اشتباهی

:«من یه پلیسم.»

مرد کارتن خواب با شنیدن این جمله سرش را بلند کرد،بلند شد و نشست.به مردی که این حرف را گفته بود ،نگاه کردو گفت :«من کاری نکردم جناب سروان.»

مرد روبروی کارتن خواب نشست وپرسید :«سیگار میخواهی؟»

کارتن خواب شانه اش را به علامت بی تفاوتی بالا انداخت.

مرد سیگاری را روشن کرد و به کارتن خواب داد و گفت:«دیشب تو این منطقه دزدی شده،خیلی چیز،میز بردن.اجناس قیمتی ،پول،جواهرات ،حتی لباس.میبینم که لباسهات خیلی شیک و تمیز هستند.»

کارتن خواب گفت:«من چیزی ندزدیدم،جناب سروان.مردم این منطقه خیلی مهربونند،برام لباس میارن،جناب سروان.»

مرد گفت:«یه نفر هم کشته شده،وقتی پیداش کردیم، لباس تنش نبود.»

کارتن خواب پاهایش را جمع کرد توی شکمش و سیگار را تا انتها کشید.

مرد گفت:«تو دزدها رو دیدی مگه نه؟»

کارتن خواب گفت:«وقتی از اون خونه اومدن بیرون، ماسک رو صورتشون بود،قیافه هاشون یادم نیست ،ولی راننده هِ موهاش رو بسته بود.سوار یکی از این ماشینهای گُنده بودنن.»

مرد پرسید:« مثل همونی که الان اونجاست؟”

و با دست ماشینی را ابتدای خیابان نشان داد.

مردکارتن خواب گفت:« آره مثل همون.»

مرد بلند شد وبا موبایل شروع کرد به صحبت کردن.

:«شرط رو من بردم .این مردک مارو دیده.

موهای قشنگت یادشه ابله.

نه دیگه نمیتونه حرف بزنه!

کارش تمومه!

آره بیصدا مثل دیشبی.»

مرد کارتن خواب دوست داشت قبل از مردن  بازهم سیگار بکشدو به لباسهایش دست بکشد.

 

امتحان

ایستاده بودند،کنارپنجره ی طبقه چهارم .

گیلاسهایشان را به هم زدند و مقداری نوشیدند.

مرد سرش را نزدیک گوش زن آورد و گفت:«دوست داری شوهرت رو از همین پنجره بندازم پایین؟»

زن نگاهش را به سمت سالن چرخاند،به مهمانها نگاهی کرد،شانه اش را بالا انداخت ،ازپنجره پایین را نگاه کرد،خودش را ازپنجره کنار کشیدو بعد،همراه با لبخندی مبهم گفت:«آره»

مرد گیلاس خالی را به زن داد و خودش را از پنجره پرتاب کرد پایین.

پدری

مرد،اسکناس پنج هزارتومانی مچاله شده را گذاشت روی پیشخوان مغازه و گفت :

«آقا این پسرمن صبحونه نخورده! یه هاتداگ مَشتی براش درست کن بخوره که تا شب سیر باشه .من جَلدی برم یه چیزی بخرم و بیام.»

مرد رفت و پسر بچه بیصدا نشست روی صندلی.

هنوز کارم تمام نشده بود که مرد برگشت .

:«آقا آماده است؟»

:«نه یه دقیقه دیگه باید صبرکنه.»

مرد به پسر نگاه کرد و گفت :«پول کم دارم، پنج تومن کم دارم .لعنتیا رحم ندارند! همه چیز رو گرون کردند.»

مرد دوباره بیرون رفت.

با نگاهم دنبالش کردم .

روبروی مغازه،مواد فروش محل، تکیه داده بود به تیر چراغ برق.

مرد پولهایش را از جیبش درآورد و درحالیکه با مواد فروش صحبت میکرد با دست دیگرش مغازه را به مواد فروش نشان میداد.مواد فروش بسته ی کوچکی به مرد داد و پولهای مرد را گرفت.

مرد برگشت .پرسید :«درست شد ؟»

:«بله آماده است بفرمایید.»

مرد ساندویچ را گرفت وآنرا برد، داد، به مواد فروش و بعد برگشت و به پسر گفت :«پاشو بریم .»

پسربچه بیصدا بلند شد و  همراه مرد! رفت.