کدام لحظه از هستی؟

گاهی اوقات دلمان میخواهد، کاش میتوانستیم، شاهد رویدادی در گذشته باشیم.رویدادی که واقعا نمیدانیم چگونه رخ داده است وشاید عده ای درطول تاریخ درباره چگونگی رخ دان آن رویداد بارها و بارها بحث ومجادله کرده باشند.و یا اینکه میدانیم چگونه رخ داده است ،اما میخواهیم آنرا با جزییاتش ببینیم.

مثلا لحظه ی گفتگوی موسی با خدا.یا لحظه ی آفرینش انسان و یا لحظه ای که ظاهرا شیطان انسان را فریب داد و انسان از بهشت هبوط کرد.

دلمان میخواهد بدانیم آن رویداد و اتفاق چگونه رخ داده است .اتفاقی که بعد از آن شاید مسیر هستی عوض شده است.(و احتمالادر مسیر خودش قرار گرفته باشد.)مثلا لحظه ی روشن شدن لامپ ادیسون و یا لحظه ی صحبت کردن گراهام بل با تلفن.

دلمان میخواهد بدانیم رویدادی خاص چگونه و با چه حواشی و ویژگیهایی رخ داده است ،مثلا لحظه ی آشنایی پدرو مادرمان و یا لحظه ای که استاد میخواهد برگه ی امتحان مارا تصحیح کند.

به عنوان یک تجربه ی ذهنی تصور کنید،اگر فرصتی در اختیار شما قرارداده میشد که میتوانستید به عنوان یک ناظر خارج از دستگاه یک یا چند رویداد را درهستی نظاره کنید ،کدام لحظات هستی و کدام رویدادهارا انتخاب میکردید؟

بیگ بنگ یا،ورود کریستف کلمب به آمریکا و یامعراج پیامبر؟و یا هررویدادی دیگر.