حقوق واقعی حیوانات

روی کره ی زمین به نسبت حیوانات و جانداران ،ما انسانها در اقلیت هستیم.

اقلیتی که بر اکثریت حکومت میکنند و نظرات خودشان رادرباره ی اکثریت به کرسی مینشانند.شاید به این علت که آن اکثریت با هم نمیتوانند متحد باشد.خیلی از ما به حقوق حیوانات فکر میکنیم.و بعضا برای احقاق حقوق حیوانات فعالیت هم میکنیم .اما حقوق حیوانات از دید انسان .نه حقوق حیوانات از دیدِحیوانات.

تخمینتان از تعداد حیوانات کره ی زمین چه عددی است؟ (فعلا به جانداران کاری نداریم)برای اینکه حدودِ تعدادِحیوانات را بدانید ،خواندن این مقاله کمک میکند .

به عنوان یک تجربه ی ذهنی ،فرض کنید دانشمندان سیستمی را طراحی و ساخته اند که میتوان از طریق آن اصواتِ حیوانات را تبدیل به کلمات کرد.(به فرض به کلماتِ زبان انگلیسی که در همه دنیا صحبت میشود)

صدای پارس سگ ،صدای زوزه های گاه و بیگاهش،صدایی که زمان حمله از خودش درمی آورد،صدایش وقتی که با توله هایش روبرو میشود،صدایش وقتی غریبه ای را میبیند و یا با آشنایی روبرو میشود.صداهایی که برای ما معناهای متفاوتی دارند و ما فراخور موقعیت آنها را معنا میکنیم .

فرض کنید همه این صداها تبدیل به کلماتی میشوند که همه ی ما یک معنا را ازآنها میفهمیم .مثلا سگ وقتی صاحبش را میبیند میگوید:« سلام» و یا میگوید: «دلم برای تو تنگ شده بود» و یامیگوید:« تا حالا کجابودی پدر…سوخته.»

به هرحال، صدای زوزه ی گرگ ها، صدای نهنگها ،صدای آواز پرندگان.همه ی این صداهاو اصوات توسط دستگاه به کلمات وشاید جملات معنا دار تبدیل میشوند.

و از طرفی ،در جواب، انسانها، کلماتی را به حیوانات بگویند که درآن سیستم تبدیل به صداهای آنهاشود.مثلا سلامی که به گرگ میدهند با سلامی که به سگ میدهند در دستگاه تبدیل به اصوات خودِآنها میشود و بعد به گوش آنها میرسد.شاید،صحبت در ابتدای امرو  تعدادکلمات رد و بدل شده خیلی کم خواهد باشد.

امابه عنوان یک تجربه ی ذهنی فرض کنید که با همین تعداد کمِ کلمات، حیوانات بخواهند حقوق خودشان رااز انسانها مطالبه کنند.چه چیزهایی مطالبه خواهند کرد؟

انسانها تا کجا حرف حیوانات را گوش خواهند کرد؟ و برای آنها حق قائل خواهند شد؟

خواندن این مطلب راجع به قایل شدن حقوق انسانی برای  شامپانزه ها خالی از لطف نیست.