مروری برکتاب 90روز نخست یک مدیر (خودتان را توانمندسازید(2))

توضح کاملا ضروری

«کلیه جملات این پست عینا از کتاب 90 روز نخست یک مدیر در اینجا نوشته شده است.این کتاب در متمم معرفی شده است . ده چالش کلیدی در این کتاب در ارتباط با انتقال از شغل قدیم به شغل جدید مطرح میشود و من در این پست،پست قبلی و پست بعدی به خلاصه ی اولین آنها میپردازم .»

نقاط آسیب پذیری خودرا ارزیابی کنید

یه شما شغل جدیدی پیشنهاد شده است، چون آنها که شمارا استخدام کرده اندبراین گمانند که شما مهارتهای لازم جهت کسب موفقیت را داریدو احتمالا موفق خواهیدشد.اما تکیه بیش از حدبر آنچه که پیش از این سبب موفقیت شما شده میتواند نتایج بسیار بدی به دنبال داشته باشد.همان طور که یکی از مدیران ارشداجرایی بیان داشته :«هرکسی اصراردارددر سطحی پایین تر از سمتی که اکنون در آن قرارداردکارکند.شما نیاز داریدبا مهارت متناسب با جایگاهی که هم اکنون هستیدکار کنید ،نه جایگاهی که پیش ازاین بوده اید.»

یکی ازراههای ارزیابی دقیق آسیب پذرییتان،ارزیابی اولویت مشکلات شماست(انواع مشکلاتی که به طور طبیعی به آنهاتمایل دارید)هرکسی تمایل دارد بعضی کارها را بیشتر از بقیه کارها انجام دهد.تمایل شما احتمالابر انتخاب کارهایی است که در آنها بیشتر میتوانیداعمال مورد علاقه خودرا انجام دهید.در نتیجه شما درآن مهارتها به کمال خواهید رسیدووقتی میتوانید مشکلی رادراین حیطه حل کنید،احساس شایستگی کرده و این سبب تقویت این چرخه خواهدشد.این الگو نظیر این است که تنها دست راست خودراتقویت کرده و دست چپ را رها کنید.اما ریسکی که وجوددارد ایجاد عدم توازنی است که در موقعیتهایی که موفقیت درآن به  هردوجنبه بستگپی دارد،شمارا آسیب پذیرخواهدساخت.

جدول ارزیابی اولویتهای مشکل ،ابزار ساده ای برای ارزیابی عملکرد شمادر انواع مختلف مشکلات کسب و کارمی باشد.هر خانه ای رابه واسطه ی ارزیابی علایق ذاتی خود در حل مشکلات در زمینه مورد سئوال پر کنید.

به عنوان مثال در سلول نخست از خودتان بپرسید چه میزان علاقه داریددر سیستم های ارزیابی و پاداش کارکنید؟این یک سئوال مقایسه ای نیست،این علاقه را بادیگران مقایسه نکنید.هریک از علایق خودرا به صورت جداگانه در هرنوع مشکلات در مقیاس 1 (اصلا) تا 10 (خیلی زیاد)رتبه بندی کنید.به خاطرداشته باشید که شمادر حال پرسش در مورد علایق ذاتی خود و نه مهارتها و تجربییاتتان هستید.

این مطلب ادامه دارد.